*/
top of page
 • Instagram
 • Facebook
 • Youtube
 • TikTok

Polisi Perlindungan Data Peribadi

Akses dan penggunaan

 

 • Terma Penggunaan (Terma) ini menetapkan asas di mana pelawat, pengguna dan orang lain (anda) bersetuju untuk melawat, mengakses dan menggunakan laman web Festival Turath Islami Selangor (FTIS 2024) https://www.turathislamiselangor.com  serta laman web FTIS 2024 yang lain dan perkhidmatan dalam talian seperti yang terkandung di dalamnya seperti portal kerjaya FTIS 2024 (secara kolektifnya, Laman). Terma “kami”, “kita” atau “kami semua” yang dirujukkan di sini adalah merujuk kepada FTIS 2024 dan badan-badan penganjur dan kersajama dengan rakan ekosistem berkaitan dan bersekutu dengannya.

 • Dengan melawat, mengakses dan menggunakan Laman ini, anda bersetuju untuk mematuhi dengan Terma ini. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian Terma ini, anda boleh memilih untuk tidak mengakses Laman ini. Kami berhak untuk menamatkan akses anda kepada Laman ini tanpa notis jika anda didapati telah melanggar mana-mana syarat Terma ini.

 • Kami boleh mengubah suai Terma ini pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak kami dan pengubahsuaian ini akan berkuat kuasa serta-merta selepas Terma baru disiarkan. Anda bersetuju untuk menyemak Terma ini secara berkala untuk mengetahui pengubahsuaian yang dilakukan dan akses berterusan anda atau penggunaan Laman ini akan dianggap sebagai penerimaan dan pematuhan anda kepada pengubahsuaian Terma.

 • Kandungan dan kelakuan pengguna yang berkaitan

 • Anda bersetuju untuk mengguna pakai Laman ini dengan mematuhi semua undang-undang, peraturan dan ketetapan yang terpakai dan berkenaan. Secara khusus, anda tidak akan menggunakan Laman untuk menyiar, menghantar, mengedar, memaut atau meminta kandungan yang:

  • adalah untuk tujuan yang menyalahi undang-undang.

  • bertentangan dengan kepentingan dan ketenteraman awam atau keharmonian nasional;

  • melanggar atau melampaui undang-undang, keperluan atau kod kawal selia;

  • kami mengikut budi bicara kami yang munasabah mungkin dianggap tidak sesuai;

  • melampaui atau melanggar mana-mana hak cipta, tanda dagangan atau mana-mana harta intelek, hak peribadi atau proprietari mana-mana orang, atau melanggar sebarang kewajipan atas keyakinan atau mana-mana hak lain;

  • memfitnah, melanggar, berbaur lucah atau menyiar atau penghantaran yang menyalahi undang-undang; mengganggu, mengecam, mendera, mengugut, membahayakan, kesat, lucah, menceroboh privasi, seksual, berbentuk perkauman atau bahan-bahan yang bersifat tidak menyenangkan; dan

  • menjejaskan keselamatan, integriti atau fungsi sempurna Laman termasuk dan tidak terhad kepada:

  •  

   1. Mengimport sebarang virus, kuda Trojan, bom jangka atau peranti atau komponen yang melumpuhkan yang bertujuan untuk mengganggu, merosak, memintas tanpa dikesan, atau mengambil-alih peralatan, sistem atau rangkaian;

   2. Mengubah suai, menyesuaikan, mensublesenkan, menterjemah, menjual, menterbalik atur, menyahsusun atau membuka mana-mana bahagian Laman; dan

   3. Menyekat atau menghalang mana-mana pelawat atau pengguna lain daripada menggunakan Laman ini, termasuk, tanpa had, dengan cara "menggodam (hacking)" atau "memecah (cracking)" atau merosakkan mana-mana bahagian Laman.

 

 • Anda tidak boleh menggunakan mana-mana robot, lelabah, atau mana-mana peranti atau proses automatik atau manual lain untuk memantau atau menyalin Laman atau kandungannya atau mana-mana bahagian kandungannya, tanpa kebenaran yang nyata dari kami secara bertulis kami.

 • Anda tidak boleh menggunakan sebarang peranti, perisian atau rutin untuk mengganggu atau cuba mengganggu kerja Laman dengan betul, atau untuk mengenakan beban yang tidak munasabah atau tidak seimbang pada pelayan yang menyediakan Laman.

 • Kami mempunyai hak (tetapi bukan kewajipan) mengikut budi bicara kami, untuk memantau, menolak atau mengeluarkan sebarang kandungan yang tersedia melalui Laman ini. Tanpa mengehadkan perkara di atas, kami berhak untuk mengeluarkan sebarang kandungan yang melanggar Terma ini atau mana-mana undang-undang, peraturan atau peraturan, atau sebaliknya tidak menyenangkan.

 • Kecuali berkenaan sebarang maklumat pengenalan peribadi atau individu yang kami telah bersetuju untuk merahsiakan, sebarang maklum balas, data, jawapan, soalan, komen, cadangan, rancangan, idea atau seumpamanya yang anda hantar kepada kami melalui Laman, melalui e-mel atau sebaliknya , akan dianggap sebagai tidak sulit dan bukan milik. Kami tidak bertanggungjawab untuk melindungi maklumat tersebut daripada pendedahan dan bebas untuk mengeluarkan semula, menggunakan dan mengedar maklumat tersebut kepada orang lain tanpa sekatan. Kami juga bebas untuk menggunakan sebarang idea, konsep, pengetahuan atau teknik yang terkandung dalam maklumat yang anda hantar kepada kami untuk sebarang tujuan sekalipun termasuk tetapi tidak terhad kepada pembangunan, pembuatan dan pemasaran produk dan perkhidmatan yang menggabungkan maklumat tersebut.

 • Melainkan kami nyatakan sebaliknya, kami mengakui bahawa penghantaran ke, dari dan/atau melalui Laman ini adalah tidak sulit, dan komunikasi anda mungkin dibaca, diubah atau diganggu oleh orang lain. Anda mengakui bahawa dengan melihat, mengakses atau menggunakan Laman ini, tiada maklumat sulit, fidusiari, tersirat secara kontrak atau lain-lain diwujudkan antara anda dan kami.

 • Penafian jaminan

 • Laman ini (termasuk maklumat, nama, imej, gambar, logo dan ikon berkenaan atau berkaitan dengan kami, produk dan perkhidmatan kami atau produk dan perkhidmatan pihak ketiga (jika ada) disediakan pada "seadanya" dan "sebagaimana tersedia", dan kami tidak membuat pernyataan atau jaminan yang nyata atau tersirat berhubung dengan Laman, sebarang harta atau maklumat dalam Laman termasuk tetapi tidak terhad kepada:

  • 1. Semua jaminan keselamatan, kesahihan, kebolehdagangan, kepuasan, kesesuaian untuk tujuan, tajuk, bukan pelanggaran dan keserasian Laman;

  • keselamatan, ketersediaan, kebolehcapaian, ketepatan masa, penggunaan Laman tanpa ralat dan tanpa gangguan

  • 2. Kebenaran dan ketepatan kandungannya atau pengubahsuaian seterusnya; tindakan dan kegagalan pemberitahuan oleh pengguna sama ada berlaku di dalam atau di luar Laman;

  • 3. Sebarang pemadaman, bukan penghantaran atau kegagalan untuk menyimpan sebarang komunikasi pengguna atau tetapan diperibadikan; ketidakupayaan menggunakan Laman ini; dan

  • 4. Sebarang kewajipan, liabiliti, hak, tuntutan dalam tort atau sebaliknya sama ada berpunca atau tidak daripada kecuaian kami.

  •  

 • Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami menafikan mana-mana dan semua waranti tersebut.

 • Sebarang kandungan yang diperoleh melalui penggunaan Laman ini dilakukan mengikut budi bicara dan risiko anda sendiri. Adalah menjadi tanggungjawab anda sepenuhnya untuk menilai ketepatan, kesempurnaan dan kegunaan semua pendapat, nasihat, perkhidmatan, barangan dan maklumat lain yang diberikan melalui Laman ini.

 • Had Liabiliti

 • Anda dengan jelas memahami dan bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk:

  • 1. Sebarang kerugian atau kerosakan yang mungkin timbul dalam apa jua cara daripada penggunaan mana-mana bahan atau kemudahan Laman;

  • 2. Sebarang kesilapan atau kegagalan pemberitahuan daripada bahan atau kemudahan Laman

  • 3. Ketepatan, kesempurnaan atau kegunaan sebarang maklumat yang diperolehi melalui Laman ini;

  • 4. Sebarang perubahan yang mungkin kami buat pada Laman atau kandungannya, atau sebarang gangguan sementara atau pemberhentian kekal dalam penyediaan Laman atau kandungan; dan

  • 5. Jika berkenaan, kegagalan anda untuk melindungi butiran akaun atau kata laluan anda.

 • Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kerugian atau kerosakan secara langsung, sampingan, berbangkit, tidak langsung atau apa-apa (tanpa mengira bentuk tindakan atau asas tuntutan) apa jua yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan Laman, kelewatan, ketidaktepatan atau ralat dalam maklumat atau dalam penghantaran Laman. Sebarang maklumat yang diberikan pada atau melalui Laman atau dimuat turun atau dipautkan dari Laman, atau prestasi kandungan di Laman, walaupun jika kami telah diberitahu tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

 • Jika anda tidak berpuas hati dengan mana-mana bahagian Laman, atau dengan mana-mana Terma ini, remedi tunggal dan eksklusif anda adalah untuk menghentikan penggunaan Laman.

 • Ganti Rugi

 • Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan memastikan kami, sekutu, pegawai, pengarah, warga kerja, perunding dan ejen kami (jika berkenaan) tidak terdedah kepada mana-mana dan semua tuntutan liabiliti, kerosakan dan/atau kos pihak ketiga (termasuk, tetapi tidak terhad). kepada, yuran guaman) yang timbul daripada penggunaan Laman anda, pelanggaran Terma ini atau pelanggaran anda terhadap mana-mana hak orang lain akibat menggunakan Laman. Terma ini akan memberi manfaat kepada pengganti, penerima serah hak dan pemegang lesen kami. Kami berhak untuk mengambil alih pembelaan dan kawalan apa-apa perkara yang tertakluk kepada ganti rugi oleh anda, di mana sekiranya anda akan bekerjasama dengan kami dalam menegaskan sebarang pembelaan yang ada.

 • Hak harta Intelek

 • Kandungan dan maklumat dalam Laman adalah milik kami, pembekal kandungan dan/atau pemberi lesen pihak ketiga. Semua hak terpelihara. Kandungan Laman ini tidak boleh diterbitkan semula, diubah suai, dipindahkan, diedarkan, diterbitkan semula, dimuat turun, disiarkan atau dihantar dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang cara termasuk tetapi tidak terhad kepada elektronik, fotokopi mekanikal atau rakaman, tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu.

 • Akses anda kepada atau penggunaan Laman ini tidak boleh ditafsirkan sebagai memberikan, secara tersirat, estoppel atau sebaliknya, sebarang lesen atau hak untuk menggunakan tanda dagangan, nama dagangan, logo atau tanda perkhidmatan yang muncul di Laman tanpa kebenaran bertulis daripada kami terlebih dahulu. Anda tidak boleh, tanpa kebenaran bertulis kami daripada terlebih dahulu, menggunakan mana-mana tanda dagangan, nama dagangan, logo atau tanda perkhidmatan tersebut sebagai hiperpautan ke Laman atau mana-mana laman web lain.

 • Pautan ke laman web lain

 • Di mana Laman mengandungi pautan ke laman web dan sumber lain yang disediakan oleh pihak ketiga, pautan tersebut tidak seharusnya ditafsirkan sebagai kelulusan oleh kami terhadap tapak web atau maklumat yang mungkin anda peroleh daripada mereka.

 • Kami tidak mempunyai kawalan ke atas, dan tidak bertanggungjawab ke atas, kandungan, dasar privasi, atau amalan mana-mana laman web atau perkhidmatan pihak ketiga. Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau didakwa disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan pada mana-mana kandungan, barangan atau perkhidmatan yang tersedia pada atau melalui mana-mana laman web atau perkhidmatan tersebut.

 • Umum

 • Akses anda ke Laman, serta Terma ini akan dikawal oleh, dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia dan anda bersetuju untuk merujuk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.

 • Kegagalan kami untuk memastikan atau menguatkuasakan pelaksanaan ketat mana-mana peruntukan Terma ini tidak akan ditafsirkan sebagai pelepasan mana-mana peruntukan atau hak.

 • Jika mana-mana bahagian daripada Terma ini dianggap tidak boleh dikuatkuasakan, bahagian yang tidak boleh dikuatkuasakan itu akan dikuatkuasakan setakat yang mungkin dan terma yang selebihnya akan terus berkuatkuasa dan berkesan sepenuhnya.

 • Polisi kami berkenaan dengan pemprosesan data peribadi dinyatakan dalam notis Perlindungan Data Peribadi (PDP) kami.

 • Sekiranya berlaku sebarang percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia bagi Terma ini, versi Bahasa Inggeris akan diutamakan.

 • Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Terma-terma tersebut, sila hubungi kami di info@turathislamiselangor.co

 • Notis Privasi Laman Web
  Notis Privasi ini (“Notis Privasi”) menerangkan bagaimana Fetival Turath Islami Selangor (“FTIS 2024”) dan agensi atau sekretariat penganjur serta anak syarikat kerajaan negeri yang terlibat dalam penganjuran festival tersebut atau syarikat bersekutunya (secara kolektif “kami”) memproses data peribadi yang boleh kami perolehi dari anda termasuk semasa anda memohon pekerjaan melalui portal FTIS2024 serta laman berkaitan FTIS2024 yang lain yang memberikan maklumat mengenai peluang-peluang pekerjaan dengan FTIS 2024

 • Dengan memberikan data peribadi anda kepada kami, anda bersetuju untuk terikat dengan Notis Privasi ini. Anda juga mengesahkan bahawa semua data peribadi yang anda berikan adalah tepat dan lengkap, dan tidak ada yang mengelirukan atau tidak terkini. Anda akan memaklumkan kepada kami dengan segera sekiranya terdapat apa-apa perubahan kepada data peribadi anda. Jika anda berumur kurang daripada 18 tahun, anda dikehendaki memastikan bahawa ibu bapa atau penjaga anda memberi persetujuan bagi pihak anda untuk terikat dengan Notis Privasi ini.
  Kami boleh mengubah suai Notis Privasi ini pada bila-bila masa mengikut budi bicara kami sepenuhnya, dan pengubahsuaian tersebut akan berkuat kuasa serta-merta apabila Notis Privasi yang telah diubah suai itu disiarkan di dalam laman sesawang kami (https://www.turathislamiselangor.com/perlindungandataperibadi) Anda bersetuju untuk menyemak Notis Privasi ini dari masa ke semasa supaya anda akan dapat mengambil maklum pengubah suaian tersebut, dan anda menerima serta bersetuju untuk terikat dengan Notis Privasi yang telah diubah suai tersebut.
  Kami komited untuk memproses data peribadi anda dalam mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“APDP”).

 • Jenis-Jenis Data Peribadi
  “Data peribadi” ditakrifkan di bawah APDP untuk bermaksud data, sama ada benar atau sebaliknya, mengenai seorang individu yang boleh dikenal pasti daripada data itu, atau daripada data itu atau maklumat lain yang mana sebuah organisasi mempunyai atau mungkin mempunyai akses.
  Setakat yang anda telah memberi (atau akan memberi) data peribadi mengenai orang lain, anda mengesahkan yang anda telah menerangkan kepada mereka bahawa data peribadi mereka akan diberikan kepada, dan diproses oleh, kami dan anda membuat representasi serta memberi jaminan bahawa anda telah mendapatkan persetujuan mereka terhadap pemprosesan data peribadi mereka mengikut Notis Privasi ini.
  Data peribadi anda mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

  • Pengguna Laman Web

   • maklumat anda – seperti nama, Nombor Kad Pengenalan atau nombor pasport, tarikh lahir, jantina, kewarganegaraan, bangsa, alamat, alamat e-mel dan nombor untuk dihubungi (talian tetap dan/atau telefon bimbit);

   • apa-apa maklumat lain yang boleh mengenal pasti atau membolehkan anda dikenal pasti; atau Rakaman imej anda melalui kamera litar apabila anda datang ke premis kami.

 

 • Pemohon Pekerjaan

  • maklumat anda – seperti nama, Nombor Kad Pengenalan atau nombor pasport, tarikh lahir, jantina, kewarganegaraan, bangsa, alamat, alamat e-mel, nombor untuk dihubungi (talian tetap dan/atau telefon bimbit), butiran rangkaian sosial, status perkahwinan dan butiran mengenai ahli keluarga dan waris anda;

  • maklumat pendidikan – seperti pendidikan menengah dan tinggi, termasuk tetapi tidak terhad kepada ijazah, sijil, transkrip, bidang pengajian, keputusan keseluruhan, dan tarikh permulaan dan akhir pendidikan, serta apa-apa kelulusan yang lain;

  • maklumat berkaitan pengambilan kerja – seperti butiran sejarah pekerjaan anda, jawatan anda, lokasi pekerjaan anda, penerangan mengenai peranan anda, tarikh pekerjaan dan tarikh akhir pekerjaan, rujukan pekerjaan, tempoh notis untuk meletakkan jawatan, butiran mengenai apa-apa sabitan jenayah yang anda isytiharkan atau pemeriksaan latar belakang jenayah (di mana berkaitan dan dibenarkan di bawah undang-undang terpakai), sejarah kebankrapan, akuan konflik kepentingan, pengisytiharan politik;

  • maklumat kewangan – seperti sejarah gaji, manfaat-manfaat lain, elaun syarikat, butiran akaun bank, nombor rujukan peribadi dengan badan kawal selia termasuk tetapi tidak terhad kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk pemotongan cukai, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja untuk pekerja dan caruman pekerja ke dalam dana persaraan, Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) untuk perlindungan keselamatan sosial kepada pekerja dan tanggungan mereka melalui Skim Bencana Pekerjaan dan Skim Keilatan;

  • data peribadi sensitif – seperti maklumat mengenai keadaan atau kesihatan fizikal dan mental anda, serta kepercayaan keagamaan anda; dan

  • apa-apa maklumat lain yang mengenal pasti anda atau menjadikan anda boleh dikenal pasti – seperti maklumat yang dikongsi dalam resume atau kurikulum vitae anda.

 

 • Sumber Data Peribadi Anda
  Kami mungkin mengumpul data peribadi anda daripada, antara lain, sumber-sumber berikut:

  • Pengguna Laman Web
   anda – seperti apabila anda berinteraksi dengan Laman Web, menghantar maklumat kepada kami, menghubungi kami untuk mendapatkan maklumat, melawat pejabat kami, majlis atau mana-mana premis yang lain atau mengambil bahagian dalam mana-mana inisiatif kami yang diadakan secara dalam talian atau digital.

  • Pemohon Pekerjaan

   • anda – seperti apabila anda menggunakan atau berinteraksi dengan Laman Web, menghantar maklumat kepada kami, menghubungi kami untuk mendapatkan maklumat atau memohon pekerjaan;

   • pihak ketiga atau agensi luaran – seperti perujuk anda, agensi pengambilan kerja berdaftar, institusi pendidikan atau kewangan, agensi pelaporan kredit, atau mana-mana pihak atau agensi lain untuk tujuan pengambilan kerja dan membuat penilaian terhadap mana-mana permohonan pekerjaan; dan

   • sumber-sumber lain – seperti di mana anda telah memberikan persetujuan anda atau di mana selainnya dibenarkan secara sah.

 • Tujuan Pemprosesan Data Peribadi Anda
  Kami boleh memproses data peribadi anda antara lain, untuk tujuan-tujuan berikut (secara kolektif “Tujuan-tujuan”):

  • Semua Pengguna Laman Web

  •  

   • untuk tujuan penyimpanan rekod dalaman, pentadbiran, tadbir urus dan pematuhan, termasuk tetapi tidak terhad kepada pengauditan, analisis data, rekod pangkalan data, statistik, pengurusan risiko, pembelanjawanan dan pelaporan konflik kepentingan;

   • untuk memberi kepada anda maklumat yang anda mungkin mohon daripada kami dan/atau untuk berkomunikasi dengan anda;

   • untuk menyelenggara, menambah baik atau meningkatkan pengalaman Laman Web pengguna;

   • untuk apa-apa kewajipan kontrak yang dimeterai oleh kami;

   • untuk tujuan penyiasatan, pencegahan dan pengesanan jenayah;

   • untuk tujuan, atau berkaitan dengan, apa-apa prosiding undang-undang, atau untuk tujuan membuktikan, menjalankan atau mempertahankan hak di sisi undang-undang;

   • untuk apa-apa tujuan seperti yang dinyatakan dalam Terma Penggunaan kami atau dalam mana-mana perjanjian atau dasar;

   • untuk apa-apa tujuan lain yang dikehendaki atau dibenarkan oleh mana-mana undang-undang, peraturan, garis panduan dan/atau pihak berkuasa kerajaan atau kawal selia yang berkaitan; dan

   • untuk apa-apa tujuan lain yang bersampingan dengan atau menjadi tambahan atau sebagai lanjutan kepada tujuan-tujuan di atas yang tidak disebutkan secara khusus di sini.

 • Pemohon Pekerjaan

  • untuk apa-apa pemeriksaan latar belakang termasuk tetapi tidak terhad kepada pemeriksaan pendidikan, pemeriksaan rekod pekerjaan yang lepas, pemeriksaan rujukan, sejarah kebankrapan dan/atau pemeriksaan latar belakang jenayah;

 • Pendedahan Data Peribadi Anda
  Data peribadi anda mungkin didedahkan kepada pihak ketiga yang berkaitan (di dalam atau di luar Malaysia) termasuk tetapi tidak terhad kepada:

  • Semua Pengguna Laman Web

   • pihak ketiga yang dilantik oleh kami untuk memberikan perkhidmatan kepada kami atau bagi pihak kami seperti mereka yang memproses data peribadi bagi pihak kami;

   • agensi kerajaan atau kawal selia untuk mematuhi keperluan undang-undangi, kawal selia dan kerajaan, termasuk agensi penguatkuasaan undang-undang, jabatan kerajaan, pihak berkuasa berkanun dan pengawal selia industri;

   • mana-mana individu yang kepadanya kami terpaksa atau dikehendaki untuk membuat penzahiran di bawah undang-undang atau sebagai tindak balas kepada sebuah agensi yang cekap or agensi kerajaan;

   • syarikat, organisasi, dan/atau penyedia perkhidmatan yang lain untuk menjalankan mana-mana daripada Tujuan-tujuan yang dinyatakan.

  • Pemohon Pekerjaan

   • mana-mana agensi pelaporan kredit/pemungut hutang.

 • Pemindahan Data Peribadi Anda ke Tempat di Luar Malaysia
  Kami boleh memindahkan data peribadi anda ke mana-mana tempat di luar Malaysia, termasuk tetapi tidak terhad kepada pemindahan ke kemudahan luar kawasan kami, kepada penyedia perkhidmatan dan rakan kongsi strategik kami atau pelayan dan/atau kelengkapan berkaitan, yang terletak di luar Malaysia. Anda memberi persetujuan untuk kami memindahkan data peribadi anda ke tempat-tempat di luar Malaysia dalam keadaan-keadaan tersebut. Kami mungkin juga memindahkan data peribadi anda ke tempat-tempat di luar Malaysia apabila dibenarkan oleh undang-undang.

 • Hak Anda untuk Mengakses dan Membetulkan Data Peribadi Anda
  Anda mempunyai hak untuk memohon akses kepada data peribadi anda yang ada dalam simpanan kami, atau untuk membetulkan data peribadi tersebut. Anda boleh membuat permohonan tersebut dengan menghubungi kami menggunakan butiran seperti yang dinyatakan di bawah.
  Kami boleh menolak untuk tidak memenuhi permintaan anda, tetapi kami akan memaklumkan kepada anda sebab-sebab kami tidak dapat berbuat demikian.

 • Membuat Pilihan Terhadap Data Peribadi Anda
  Anda boleh membuat pilihan untuk menghadkan penggunaan atau tahap penggunaan data peribadi anda dan data peribadi berkaitan dengan individu lain yang boleh dikenal pasti daripada data peribadi tersebut, tertakluk sentiasa kepada hak kami di bawah kontrak dan/atau hak dan kewajipan kami di bawah undang-undang dan peraturan yang berkaitan.

 • Akibat Kepada Tidak Memberikan Data Peribadi Anda
  Di mana dinyatakan (contohnya di dalam borang permohonan), anda diwajibkan untuk memberikan data peribadi anda kepada kami untuk membolehkan kami memprosesnya bagi Tujuan-tujuan yang dinyatakan. Sekiranya anda menolak untuk memberikan data peribadi tersebut, ia mungkin, antara lain, menghalang kami daripada berkomunikasi atau meneruskan komunikasi dengan anda atau memberi kesan terhadap aspek-aspek tertentu berkaitan pengambilan kerja anda dengan kami. Anda juga diwajibkan untuk memberi data peribadi anda kepada FTIS 2024 jika anda memasuki mana-mana premis kami atau menghadiri apa-apa acara kami. Jika anda tidak bersetuju untuk memberikan data peribadi tersebut, kami boleh tidak membenarkan anda masuk.

 • Kuki
  Kuki adalah paket-paket maklumat yang disimpan dalam komputer atau peranti anda yang membantu anda dalam pengemudian laman web dengan menyesuaikan maklumat laman web mengikut keperluan anda. Kuki tidak akan mengumpul data peribadi yang boleh digunakan untuk mengenal pasti seorang pengguna tertentu. Anda boleh membuat konfigurasi terhadap pelayar anda supaya anda akan dimaklumkan tentang kuki dan untuk menghalang pemasangan kuki di dalam komputer anda.

 • Hubungi Kami
  Anda boleh menghantar aduan, permintaan untuk mengakses dan/atau membetulkan data peribadi anda, meminta untuk mengehadkan pemprosesan data peribadi anda dan/atau membuat apa-apa pertanyaan berkenaan dengan data peribadi anda dengan menghubungi melalui e-mel: info@turathislamiselangor.com .

bottom of page