*/
top of page
 • Instagram
 • Facebook
 • Youtube
 • TikTok

Terma Penggunaan Maklumat Laman Sesawang

 • Terma Penggunaan (Terma) ini menetapkan asas di mana pelawat, pengguna dan orang lain (anda) bersetuju untuk melawat, mengakses dan menggunakan laman web Festival Turath Islami Selangor (FTIS 2024) https://www.turathislamiselangor.com  serta laman web FTIS 2024 yang lain dan perkhidmatan dalam talian seperti yang terkandung di dalamnya seperti portal kerjaya FTIS 2024 (secara kolektifnya, Laman). Terma “kami”, “kita” atau “kami semua” yang dirujukkan di sini adalah merujuk kepada FTIS 2024 dan badan-badan penganjur dan kersajama dengan rakan ekosistem berkaitan dan bersekutu dengannya.

 • Dengan melawat, mengakses dan menggunakan Laman ini, anda bersetuju untuk mematuhi dengan Terma ini. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian Terma ini, anda boleh memilih untuk tidak mengakses Laman ini. Kami berhak untuk menamatkan akses anda kepada Laman ini tanpa notis jika anda didapati telah melanggar mana-mana syarat Terma ini.

 • Kami boleh mengubah suai Terma ini pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak kami dan pengubahsuaian ini akan berkuat kuasa serta-merta selepas Terma baru disiarkan. Anda bersetuju untuk menyemak Terma ini secara berkala untuk mengetahui pengubahsuaian yang dilakukan dan akses berterusan anda atau penggunaan Laman ini akan dianggap sebagai penerimaan dan pematuhan anda kepada pengubahsuaian Terma.

 • Kandungan dan kelakuan pengguna yang berkaitan

 • Anda bersetuju untuk mengguna pakai Laman ini dengan mematuhi semua undang-undang, peraturan dan ketetapan yang terpakai dan berkenaan. Secara khusus, anda tidak akan menggunakan Laman untuk menyiar, menghantar, mengedar, memaut atau meminta kandungan yang:

 • adalah untuk tujuan yang menyalahi undang-undang.

 • bertentangan dengan kepentingan dan ketenteraman awam atau keharmonian nasional;

 • melanggar atau melampaui undang-undang, keperluan atau kod kawal selia;

 • kami mengikut budi bicara kami yang munasabah mungkin dianggap tidak sesuai;

 • melampaui atau melanggar mana-mana hak cipta, tanda dagangan atau mana-mana harta intelek, hak peribadi atau proprietari mana-mana orang, atau melanggar sebarang kewajipan atas keyakinan atau mana-mana hak lain;

 • memfitnah, melanggar, berbaur lucah atau menyiar atau penghantaran yang menyalahi undang-undang; mengganggu, mengecam, mendera, mengugut, membahayakan, kesat, lucah, menceroboh privasi, seksual, berbentuk perkauman atau bahan-bahan yang bersifat tidak menyenangkan; dan

 • menjejaskan keselamatan, integriti atau fungsi sempurna Laman termasuk dan tidak terhad kepada:

 • Mengimport sebarang virus, kuda Trojan, bom jangka atau peranti atau komponen yang melumpuhkan yang bertujuan untuk mengganggu, merosak, memintas tanpa dikesan, atau mengambil-alih peralatan, sistem atau rangkaian;

 • Mengubah suai, menyesuaikan, mensublesenkan, menterjemah, menjual, menterbalik atur, menyahsusun atau membuka mana-mana bahagian Laman; dan

 • Menyekat atau menghalang mana-mana pelawat atau pengguna lain daripada menggunakan Laman ini, termasuk, tanpa had, dengan cara "menggodam (hacking)" atau "memecah (cracking)" atau merosakkan mana-mana bahagian Laman.

 • Anda tidak boleh menggunakan mana-mana robot, lelabah, atau mana-mana peranti atau proses automatik atau manual lain untuk memantau atau menyalin Laman atau kandungannya atau mana-mana bahagian kandungannya, tanpa kebenaran yang nyata dari kami secara bertulis kami.

 • Anda tidak boleh menggunakan sebarang peranti, perisian atau rutin untuk mengganggu atau cuba mengganggu kerja Laman dengan betul, atau untuk mengenakan beban yang tidak munasabah atau tidak seimbang pada pelayan yang menyediakan Laman.

 • Kami mempunyai hak (tetapi bukan kewajipan) mengikut budi bicara kami, untuk memantau, menolak atau mengeluarkan sebarang kandungan yang tersedia melalui Laman ini. Tanpa mengehadkan perkara di atas, kami berhak untuk mengeluarkan sebarang kandungan yang melanggar Terma ini atau mana-mana undang-undang, peraturan atau peraturan, atau sebaliknya tidak menyenangkan.

 • Kecuali berkenaan sebarang maklumat pengenalan peribadi atau individu yang kami telah bersetuju untuk merahsiakan, sebarang maklum balas, data, jawapan, soalan, komen, cadangan, rancangan, idea atau seumpamanya yang anda hantar kepada kami melalui Laman, melalui e-mel atau sebaliknya , akan dianggap sebagai tidak sulit dan bukan milik. Kami tidak bertanggungjawab untuk melindungi maklumat tersebut daripada pendedahan dan bebas untuk mengeluarkan semula, menggunakan dan mengedar maklumat tersebut kepada orang lain tanpa sekatan. Kami juga bebas untuk menggunakan sebarang idea, konsep, pengetahuan atau teknik yang terkandung dalam maklumat yang anda hantar kepada kami untuk sebarang tujuan sekalipun termasuk tetapi tidak terhad kepada pembangunan, pembuatan dan pemasaran produk dan perkhidmatan yang menggabungkan maklumat tersebut.

 • Melainkan kami nyatakan sebaliknya, kami mengakui bahawa penghantaran ke, dari dan/atau melalui Laman ini adalah tidak sulit, dan komunikasi anda mungkin dibaca, diubah atau diganggu oleh orang lain. Anda mengakui bahawa dengan melihat, mengakses atau menggunakan Laman ini, tiada maklumat sulit, fidusiari, tersirat secara kontrak atau lain-lain diwujudkan antara anda dan kami.

 • Penafian jaminan

 • Laman ini (termasuk maklumat, nama, imej, gambar, logo dan ikon berkenaan atau berkaitan dengan kami, produk dan perkhidmatan kami atau produk dan perkhidmatan pihak ketiga (jika ada) disediakan pada "seadanya" dan "sebagaimana tersedia", dan kami tidak membuat pernyataan atau jaminan yang nyata atau tersirat berhubung dengan Laman, sebarang harta atau maklumat dalam Laman termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 • 1. Semua jaminan keselamatan, kesahihan, kebolehdagangan, kepuasan, kesesuaian untuk tujuan, tajuk, bukan pelanggaran dan keserasian Laman;

 • keselamatan, ketersediaan, kebolehcapaian, ketepatan masa, penggunaan Laman tanpa ralat dan tanpa gangguan

 • 2. Kebenaran dan ketepatan kandungannya atau pengubahsuaian seterusnya; tindakan dan kegagalan pemberitahuan oleh pengguna sama ada berlaku di dalam atau di luar Laman;

 • 3. Sebarang pemadaman, bukan penghantaran atau kegagalan untuk menyimpan sebarang komunikasi pengguna atau tetapan diperibadikan;

 • ketidakupayaan menggunakan Laman ini; dan

 • 4. Sebarang kewajipan, liabiliti, hak, tuntutan dalam tort atau sebaliknya sama ada berpunca atau tidak daripada kecuaian kami.

 • Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami menafikan mana-mana dan semua waranti tersebut.

 • Sebarang kandungan yang diperoleh melalui penggunaan Laman ini dilakukan mengikut budi bicara dan risiko anda sendiri. Adalah menjadi tanggungjawab anda sepenuhnya untuk menilai ketepatan, kesempurnaan dan kegunaan semua pendapat, nasihat, perkhidmatan, barangan dan maklumat lain yang diberikan melalui Laman ini.

 • Had Liabiliti

 • Anda dengan jelas memahami dan bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk:

 • 1. Sebarang kerugian atau kerosakan yang mungkin timbul dalam apa jua cara daripada penggunaan mana-mana bahan atau kemudahan Laman;

 • 2. Sebarang kesilapan atau kegagalan pemberitahuan daripada bahan atau kemudahan Laman

 • 3. Ketepatan, kesempurnaan atau kegunaan sebarang maklumat yang diperolehi melalui Laman ini;

 • 4. Sebarang perubahan yang mungkin kami buat pada Laman atau kandungannya, atau sebarang gangguan sementara atau pemberhentian kekal dalam penyediaan Laman atau kandungan; dan

 • 5. Jika berkenaan, kegagalan anda untuk melindungi butiran akaun atau kata laluan anda.

 • Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kerugian atau kerosakan secara langsung, sampingan, berbangkit, tidak langsung atau apa-apa (tanpa mengira bentuk tindakan atau asas tuntutan) apa jua yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan Laman, kelewatan, ketidaktepatan atau ralat dalam maklumat atau dalam penghantaran Laman. Sebarang maklumat yang diberikan pada atau melalui Laman atau dimuat turun atau dipautkan dari Laman, atau prestasi kandungan di Laman, walaupun jika kami telah diberitahu tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

 • Jika anda tidak berpuas hati dengan mana-mana bahagian Laman, atau dengan mana-mana Terma ini, remedi tunggal dan eksklusif anda adalah untuk menghentikan penggunaan Laman.

 • Ganti Rugi

 • Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan memastikan kami, sekutu, pegawai, pengarah, warga kerja, perunding dan ejen kami (jika berkenaan) tidak terdedah kepada mana-mana dan semua tuntutan liabiliti, kerosakan dan/atau kos pihak ketiga (termasuk, tetapi tidak terhad). kepada, yuran guaman) yang timbul daripada penggunaan Laman anda, pelanggaran Terma ini atau pelanggaran anda terhadap mana-mana hak orang lain akibat menggunakan Laman. Terma ini akan memberi manfaat kepada pengganti, penerima serah hak dan pemegang lesen kami. Kami berhak untuk mengambil alih pembelaan dan kawalan apa-apa perkara yang tertakluk kepada ganti rugi oleh anda, di mana sekiranya anda akan bekerjasama dengan kami dalam menegaskan sebarang pembelaan yang ada.

 • Hak harta Intelek

 • Kandungan dan maklumat dalam Laman adalah milik kami, pembekal kandungan dan/atau pemberi lesen pihak ketiga. Semua hak terpelihara. Kandungan Laman ini tidak boleh diterbitkan semula, diubah suai, dipindahkan, diedarkan, diterbitkan semula, dimuat turun, disiarkan atau dihantar dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang cara termasuk tetapi tidak terhad kepada elektronik, fotokopi mekanikal atau rakaman, tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu.

 • Akses anda kepada atau penggunaan Laman ini tidak boleh ditafsirkan sebagai memberikan, secara tersirat, estoppel atau sebaliknya, sebarang lesen atau hak untuk menggunakan tanda dagangan, nama dagangan, logo atau tanda perkhidmatan yang muncul di Laman tanpa kebenaran bertulis daripada kami terlebih dahulu. Anda tidak boleh, tanpa kebenaran bertulis kami daripada terlebih dahulu, menggunakan mana-mana tanda dagangan, nama dagangan, logo atau tanda perkhidmatan tersebut sebagai hiperpautan ke Laman atau mana-mana laman web lain.

 • Pautan ke laman web lain

 • Di mana Laman mengandungi pautan ke laman web dan sumber lain yang disediakan oleh pihak ketiga, pautan tersebut tidak seharusnya ditafsirkan sebagai kelulusan oleh kami terhadap tapak web atau maklumat yang mungkin anda peroleh daripada mereka.

 • Kami tidak mempunyai kawalan ke atas, dan tidak bertanggungjawab ke atas, kandungan, dasar privasi, atau amalan mana-mana laman web atau perkhidmatan pihak ketiga. Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau didakwa disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan pada mana-mana kandungan, barangan atau perkhidmatan yang tersedia pada atau melalui mana-mana laman web atau perkhidmatan tersebut.

 • Umum

 • Akses anda ke Laman, serta Terma ini akan dikawal oleh, dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia dan anda bersetuju untuk merujuk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.

 • Kegagalan kami untuk memastikan atau menguatkuasakan pelaksanaan ketat mana-mana peruntukan Terma ini tidak akan ditafsirkan sebagai pelepasan mana-mana peruntukan atau hak

 • Jika mana-mana bahagian daripada Terma ini dianggap tidak boleh dikuatkuasakan, bahagian yang tidak boleh dikuatkuasakan itu akan dikuatkuasakan setakat yang mungkin dan terma yang selebihnya akan terus berkuatkuasa dan berkesan sepenuhnya.

 • Polisi kami berkenaan dengan pemprosesan data peribadi dinyatakan dalam notis Perlindungan Data Peribadi (PDP) kami.

 • Sekiranya berlaku sebarang percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia bagi Terma ini, versi Bahasa Inggeris akan diutamakan.

 • Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Terma-terma tersebut, sila hubungi kami di info@turathislamiselangor.com

bottom of page